Usj! Hvor er JavaScript? Din nettleser har ikke JavaScript aktivert eller støtter ikke JavaScript. Vennligst aktiver JavaScript i din nettleser for å vise nettsiden ordentlig, eller oppgrader til en nettleser som støtter JavaScript.
Brukere online
Gjester online 2
Medlemmer online 0

Totalt Antall medlemmer: 6
Siste medlem: TubaLars
Artikler

Vedtekter

Gjeldende fra 24.10.2003 Sist revidert på årsmøtet 05.11.2013

Vedtekter for Hortens Ungdomsmusikkorps

Gjeldende fra 24.10.2003

 


 

§ 1 ORGANISASJON

§ 2 FORMÅL

§ 3 MEDLEMSSKAP

§ 4 ÅRSMØTE

§ 5 STYRET

§ 6 MEDLEMSMØTER

§ 7 KOMITEER

§ 8 UENIGHETER / TVISTER

§ 9 OPPLØSNING

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER

 

 

 

 

 

Av 23. oktober 1917 med senere endringer,

oktober 1969, oktober 1988, oktober 1990, oktober 1992,

oktober 1996, oktober 1998, oktober 1999, oktober 2001 og

oktober 2003.

Vedtektene ble totalrevidert 24.10.1994.

 

 

Endret 27.10.2009, 19.10.2010, 01.11.2011, 05.11.2013.

 

 

§1 ORGANISASJON

 

1.1 Hortens Ungdomsmusikkorps, stiftet 17.09.1917, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Vestfold Krets.

1.2 Organisering av musikkorpset

Utøvende medlemmer fra skolekorps og andre kan bli aspirant fra 1. august det året de fyller 15 år. Medlemsplikten i aspiranttiden skal oppfylles i forhold til skolekorpset.

Medlemmer kan opptas fra 1. august det året de fyller 18 år.

1.3 Korpsets uniform består av blå jakke og grå bukse. Hvit lue med lyre og krans i emblemet. Distinksjoner "10 mm glatt gull", en nederst på hver arm, to på hver arm for dirigent og æresmedlemmer. 18 mm blå stripe i bukse, korpsets emblem på jakkelommen samt sorte strømper og sorte sko.

1.4 Styret bestemmer alternativt konsertantrekk.

 

§2  FORMÅL

Hortens Ungdomsmusikkorps er stiftet for å fremelske god musikk og kameratskap.

2.1  Musikk.

Ivareta og utvikle korpsmusikk gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering. Drive tilleggsaktiviteter som drill, storband, ensemblespill og lignende når det er interesse for dette.

2.2  Sosial aktivitet.

Ivareta og utvikle korps og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet.

2.3 Informasjon

Informere utad om korpsets, kretsens og NMF's aktiviteter og fremme forståelse for korpsenes kulturelle, sosiale og oppdragende betydning.

2.4 Musikk politisk

Ivareta korpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv.

Følge opp de overordnede musikk politiske retningslinjer kretsen og NMF trekker opp.

2.5 Arrangement

Gi musikere, instruktører. dirigenter og tillitsvalgte tilbud om kurs innenfor korpsets økonomiske rammer. Arrangere og delta på konserter, stevner/festivaler, konkurranser og andre arrangementer.

2.6  Utviklingsarbeid

Utvikle og forbedre musikkfaglig og organisasjonsfaglig opplæring i samarbeid med skoleverket, musikkskolene, kretsen, NMF sentralt, og andre organisasjoner.

Ta initiativ til nødvendig organisasjonsmessig utvikling og omstilling og samarbeide med andre korps og musikklivet for øvrig.

 

§ 3 MEDLEMSKAP

3.1 Opptak av medlemmer

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av musikkorpsets styre. Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem av NMF.

Utøvende og ikke-utøvende kan opptas som medlemmer i korpset og som medlemmer i styret.

Styrets medlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database(vedtatt på NMFs landsmøte 2008).

3.2 Forutsetninger for medlemskap

Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF’s og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

Alle nye medlemmer skal levere inn medlemsopplysninger på gjeldende innmelingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre. Nevnt opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMF’s medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid og i avtalt antrekk. I tilfelle fravær skal gruppeleder/dirigent/korpsleder varsles i god tid på forhånd.

Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar.

Bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

3.4 Rapporteringsplikt og kontingent

Korpsåret med medlemsregistrering, innrapportering til krets/Forbund og kontingentinnbetaling følger skoleåret fra 1. august til 31. juli.

Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent og andre økonomiske medlemsforpliktelser i henhold til det årsmøtet til enhver tid fastsetter.

Musikkorpset skal betale kontingent til NMF innen 15. februar. Kontingenten regnes etter musikkorpsets medlemstall per 1. november.

3.5 Utmeldinger

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til korpsets ledelse. Fratreden bør ikke skje i løpet av korpsåret.

Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset.

3.6 Suspensjon og eksklusjon

Medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet kan styret iverksette disiplinære tiltak overfor.

Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.

I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.

Hvis et medlem har 3 skoft av de alltid ti siste øvelser/utrykninger gis vedkommende en advarsel. Ved ytterligere 1 skoft kan medlemmet ekskluderes.

Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.

3.7 Utmerkelser

Etter 10 års medlemskap hedres korpsmedlemmet av korpset på årsmøtet samme år som jubileet.

Etter 20, 30, 40 års medlemskap i NMF, tildeles NMF's bronse-, sølv-, gull- eller fortjenestemedalje. Styret rapporterer tildelingen til kretsen.

 

§ 4 ÅRSMØTET

4.1 Status

Årsmøtet er Hortens Ungdomsmusikkorps høyeste myndighet.

4.2. Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet.

Ordinært årsmøte holdes i løpet av 1 kvartal.

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom korpsstyret eller 1/3 av medlemmene krever det.

Innkalling til årsmøte sendes ut elektronisk via mail/hjemmeside senest 14 dager før årsmøtet. Forslag til årsmøtet leveres styret senest 7 dager før årsmøtet og meldes medlemmene elektronisk.

Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid, frem for årsmøtet.

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer.

På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, komitémedlemmer, aspiranter og gjester invitert av styret.

Følgende har tale-, forlags- og stemmerett:

Medlemmer

Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap

Følgende har talerett:
Representanter for NMF, representanter for krets samt aspiranter

Gyldige vedtak krever absolutt flertall (over halvparten av de avgitte stemmene.) dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

4.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Konstituering

 a. Åpning
 b. Navneopprop
 c. Godkjenning av innkalling
 d. Godkjenning av dagsorden / sakslisten
 e. Valg av møteledelse
 f. Valg av møtesekretær
 g. Valg av to protokollunderskrivere.

2. Godkjenning av årsmeldingen

3. Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap med revisjonens merknader.

4. Saker fremmet av korpsstyret

5. Saker fremmet av korpsmedlemmene

6. Plan og budsjett, herunder kontingent og langtidsbudsjett.

7. Valg

Det velges et styre bestående av

leder
nestleder
kasserer
sekretær
styremedlem
varamedlem

Av disse står lederen på valg hvert år, mens de andre velges for to år av gangen.

Det ene året velges nestleder, sekretær og varamedlem, mens kasserer, og styremedlem velges året etter.

Dessuten velger årsmøtet:

web-ansvarlig
2 revisorer
noteforvalter
materialforvalter
uniformsforvalter
markeds og mediakontakt/arkivar
visedirigent
4 medlemmer til arrangementskomiteen.

Disse velges for 2 år av gangen. Det ene året velges web-ansvarlig, 1 revisor, noteforvalter, visedirigent og 2 medlemmer i arrangementskomitèen. Det andre året velges 1 revisor, materialforvalter, uniformsforvalter, markeds- og mediakontakt/arkivar og 2 medlemmer i arrangementskomitèen.

De 3 siste avgåtte styremedlemmene går inn i neste års valgkomitè. De som velges må ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villig til å påta seg verv.

Valgene foregår skriftlig dersom noen krever det.

4.5 Protokoll

Protokoll fra årsmøtet skal fremlegges for godkjenning på første medlemsmøte etter årsmøtet.

 

§ 5 STYRET

Sammensetning og konstituering.

Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem og varamedlem. Varamedlemmet har møteplikt til styremøtene, men ikke stemmerett dersom styret er fulltallig. I konstituerende styremøte fordeles ansvar og faglige ansvarsområder til styrets faste medlemmer.

5.2 Fullmakter

Styret leder korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet. Styret fører alle korpsets forretninger og forretningssaker, og skal påse og selv være de første til å følge korpsets vedtekter. Lederen er korpsets forretningsmessige leder og dets talerør utad.

Styret har fullmakt til å nedsette de utvalg og komiteer det finner behov for.

Styret har fullmakt til å utforme og revidere de regler og instrukser det er behov for i tilknytning til disse vedtekter og for å presisere og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.

Styrets utarbeidede regler og instrukser skal vedlegges korpsets vedtekter.

Herunder instruks for leder, kasserer, sekretær, materialforvalter, noteforvalter, uniformsforvalter, korpsleder, visedirigent, hjelpekasserer, marked og mediakontakt / arkivar, samt arrangementskomité.

5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger

Styret innkalles når lederen eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.

Styret er beslutningsdyktig når 4 medlemmer er tilstede, hvorav den ene kan være varamedlem av styret. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken fremlagt et fulltallig styre før gyldig vedtak kan gjøres.

Styrevedtak skal protokollføres og undertegnes av samtlige fremmøtte. Protokollen skal sendes alle styrets medlemmer og varamedlemmer. Korpsmedlemmene skal ha informasjon om de vedtak som er gjort.

5.4 Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapsåret går fra 01.01 til 31.12. Årsmelding og revidert regnskap skal legges frem for årsmøtet for godkjenning.

5.5 Personalansvar

Styret foretar engasjement, ansettelser og avskjedigelser og har fullmakt til å inngå lønns og arbeidsavtaler. For dirigent gjelder følgende:.

Dirigenten ansettes på kontrakt gjensidig oppsigelsestid på 3 - tre - måneder. Lønnen fastsettes etter overenskomst mellom korps og dirigent. Dirigenten har den musikalske ledelse på øvelsene og ved de utrykninger han er tilstede. Kontrakten utstedes i to eksemplarer. Styret rådfører seg med medlemmene ved ansettelse av dirigent.

5.6 Forsikringer

Korpsets styre har plikt til å holde korpsets eiendeler forsikret.

Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer(vedtatt på NMFs landsmøte 2008).

5.7 Styrets fratreden

Dersom minst 2/3 deler av medlemmene blir misfornøyd med styret, kan disse fratas sine tillitsverv ved ekstraordinært årsmøte.

 

§ 6 MEDLEMSMØTENE

Medlemsmøter er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer. Det avholdes medlemsmøter hver 6 - 8 øvelse og ledes av leder eller hvis forfall, nestleder.

 

§7 KOMITEER

7.1 Revisjonen

Revisjonen skal gjennomgå regnskap hvert år og signere det reviderte regnskapet.

7.2 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal finne frem til valgbare kandidater til de ulike tillitsverv slik det er beskrevet i § 4.4, og fremlegge komiteens innstilling for årsmøtet.

 

§ 8 UENIGHETER / TVISTER  

Uenigheter/tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

 

§ 9 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

9.1 Oppløsning av korpset kan kun foretas av to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtakene krever 2/3 flertall i et lovlig satt årsmøte.

9.2 I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto som disponeres av et forvaltningsstyre på 5 - fem - medlemmer, valgt av årsmøtet, som får i oppdrag å forsøke å gjenskape korpset innen 2 - to - år. Hvis ikke dette lykkes skal korpsets aktiva omgjøres i kontanter som settes inn på samme konto som nevnt over. Kontoen kan kun brukes til nystarting av et voksent korps i Horten.

9.3 Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF via Vestfold krets senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes alle rett til NMF’s ytelser, tilbud og verdier.

 

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av disse vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte og enhver endring må ha minst 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende 14 dager før årsmøtet.

 

IKRAFTTREDELSE

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 24. oktober 2003.

larsl 19 January 2021 5721 read Skriv ut
Logg inn
Not a member yet? Click here to register.
Forgot Password?